1. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijanih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća

2. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za Općinu Tinjan

3. Odluka o donošenju Plana civilne zaštite za Općinu Tinjan

4. Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Tinjan

5. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Tinjan

6.Odluka o ukidanju odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Pavletići

7. Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Tinjan

8. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

9. Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu

10. Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Tinjan

11. Izmjene i dopune Odluke o porezu na korištenje javne površine na području Općine Tinjan

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tinjan

13. Odluka o davanju suglasnosti na projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Tinjanu 

14. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o 

15. Odluka o redovitom godišnjem financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih sa liste grupe birača za 2015. godinu 

16. Odluka o imenovanju komisije za najam stanova 

17. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tinjan za 2016.godinu

18. Odluka o najmu stanova u vlasništvu općine Tinjan