1. Izmjene i dopune Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje i druge naknade

2. Izmjene i dopune Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje novim grobljima

3. Odluka o prodaji suvlasničkog udjela na zemljištvu

4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tinjan

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Tinjan

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Tinjan

7. Odluka o autotaksi prijevozu

8. Odluka o izmjeni i dopuni poslovnika Općinskog vijeća Općine Tinjan

9. Odluka o subvencioniranju u poljoprivredi i ruralnom razvoju

10. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Tinjan

11. Odluka Rješenje o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Tinjan

12. Odluka o visini naknade načelnika i zamjenika načelnika Općine Tinjan  

13. Odluka o visini naknade za rad na sjednicama Općinskog vijeća i Općine Tinjan i radnih tijela vijeća

14. Odluka o imenovanju komisije za promet nekretninama

15. Odluka o imenovanju komisije za davanje u zakup poslovnog prostora

16. Odluka o imenovanju komisije za stipendiranje učenika i studenata 

17. Odluka o imenovanju komisije za statut, poslovnik i upravu 

18. Odluka o imenovanju komisije za priznanja i nagrade

19. Odluka o imenovanju komisije za popis birača

20. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tinjan 

21. Odluka o putnom trošku službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tinjan 

22. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tinjan za 2014. Godinu 

23. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za Općinu Tinjan

24. Odluka o donošenju Plana civilne zaštite za Općinu Tinjan 

25. Odluka o davanju suglasnosti za podjelu trgovačkog društva USLUGA d.o.o. s osnivanjem novog trgovačkog društva USLUGA ODVODNJA d.o.o. s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne odvodnje

26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom

27. Odluka o imenovanju predstavnika predstavničkog tijela u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske