1. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tinjan

2. Odluka o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Tinjan

3. Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Tinjan

4. Izmjena i dopuna odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tinjan

5. Odluka o najmu stanova u vlasništvu Općine Tinjan

6. Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih sa liste grupe birača za 2016.godinu

7. Odluka o dodjeli priznanja i nagrada Općine Tinjan

8. Odluka o komunalnom redu

9. Odluka o davanju suglasnosti na projekt Interpretacijski centar - Kuća istarskog pršuta

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

11. Odluka o usvajanju programa ukupnog razvoja Općine Tinjan

12. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Tinjan za 2017.godinu

13. Odluka o povećanju udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva CEROT d.o.o.

14. Odluka o zakupu poslovnog prostora

15. Izmjene i dopune Zaključka o utvrđivanju koeficijenta za obračun osnovne zakupnine po metru kvadratnom poslovnog prostora

16. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama

17. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tinjan-projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste NPC 22 (Milotići-Šurani)