Ukupno planirana vrijednost potpora je 204 tisuća kuna. Rok za podnošenje prijedloga je 10. travnja


Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 33. Statuta Općine Tinjan (“Službene novine Općine Tinjan'' broj 04/17-pročišćeni tekst), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Tinjan (‘’Službene novine Općine Tinjan’’ broj 26/15) i Odluke o raspisivanju javnog poziva Klasa: 402-01/19-01/02, Urbroj: 2163/04-01-01-19-1 od 06.03.2019.godine Općinski načelnik Općine Tinjan raspisao je Javni poziv za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Tinjan u 2019. godini

Općina Tinjan poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Tinjan za 2019. godinu.

Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju Općine Tinjan sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine za sljedeća područja:

- Predškolski odgoj

- Obrazovanje

- Kultura

 - Sport i rekreacija

 - Socijalne potrebe

 Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 204.000,00 kuna. Od toga za:

- Predškolski odgoj 12.000,00 kn

- Obrazovanje 45.000,00 kn

- Kultura 55.000,00 kn

- Sport i rekreacija 82.000,00 kn

- Socijalne potrebe 10.000,00 kn

 Planirani najniži i najviši iznosi koji se mogu prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinom programu/projektu/manifestaciji su:

- Predškolski odgoj 500,00-12.000,00 kn

- Obrazovanje 500,00-20.000,00 kn

- Kultura 500,00-20,000,00 kn

- Sport i rekreacija 500,00-20.000,00 kn

- Socijalne potrebe 500,00-2.000,00 kn

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave,

odnosno zaključno do 10. travnja 2019. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za

prijavitelje, dostupni na  ovim mrežnim stranicama Općine .

 U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava na Natječaj u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u prijamnu kancelariju općinske uprave uz napomenu: “Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija.

Prijave se šalju na adresu: OPĆINA TINJAN  Tinjan 2, 52444 Tinjan, s naznakom“Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Tinjan u 2019. godini – NE OTVARATI“.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Natječajem, te koji u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja neće se razmatrati.

 Svaka organizacija civilnog društva može prijaviti najviše jedan (1) program i pet (5) projekata/manifestacija u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci odnosno od 01.01.2019. do 31.12.2019. Ista organizacija može biti partner na više programa/projekata/manifestacija.

 Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju programa/projekata/manifestacija za opće dobro iz proračuna Općine Tinjan i Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Općine.

 Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: opcina@tinjan.hr i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja.

Kompletnu dokumentaciju preuzmite na ovim stranicama.