Proračun je usklađen sa strategijom razvoja Općine Tinjan te je kroz osam programa obuhvaćeno niz aktivnosti i projekata kojima se započinju ili nastavljaju ulaganja


Na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Tinjan održanoj  dana 20. prosinca 2018. godine jednoglasno je usvojen Proračun Općine Tinjan za 2019. godinu u visini od 14.334.600,00 kn i programi. Prihodi su planirani od poreza i prireza, komunalnog doprinosa i komunalne naknade, europskih i nacionalnih fondova te zaduživanja, a namijenjeni su financiranju razvojnih i infrastrukturnih projekata općine.

Proračun je usklađen sa strategijom razvoja Općine Tinjan te je kroz osam programa obuhvaćeno niz aktivnosti i projekata kojima se započinju ili nastavljaju ulaganja u  gospodarstvo, turizam, gradnju i održavanje komunalne infrastrukture, predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalne potrebe, kulturu, sport i druga područja, a cilj programa je doprinijeti poboljšanju kvalitete života na području općine

Od značajnijih projekta čija realizacija će započeti tijekom 2019.godine izdvojeni su slijedeći projekti : izgradnja dječjeg vrtića i jaslica, opremanje Interpretacijskog centra Kuća istarskog pršuta,  rekonstrukcija vatrogasnog doma u Muntrilju, asfaltiranje županijskih i nerazvrstanih cesti, izmjene i dopune prostornog plana općine, nabava spremnika za selektivno prikupljanje otpada, energetska obnova zgrada u vlasništvu općine, uvođenje besplatnog WiFi interneta na novim lokacijama,  izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje naselja Tinjan i Kringa.

Planiraju se potpore u poljoprivredi i turizmu, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezano za nekretnine od interesa općine, a u vlasništvu Republike Hrvatske.

U pogledu održavanja komunalne infrastrukture planiraju se sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i javnih površina.

Općina nastavlja s potporama u okviru predškolskog i školskog programa koji obuhvaćaju naknade za novorođene, sufinanciranja vrtićkog programa, udžbenika za osnovnoškolce, produženog boravka u školi, stipendiranja učenika i studenata te potporu svim njihovim aktivnostima i projektima.  Također su planirana i sredstva potpore programima i projektima sportskih i kulturnih udruga.

Potpore su planirane i za socijalne i zdravstvene programe kao pomoć najugroženijim skupinama ljudi.

Na sjednici Vijeća jednoglasno je donesena i Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade koja se usklađuje sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.