TKM  d.o.o.
Tinjan 2, 52444 Tinjan
UPRAVA GROBLJA
 
Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o grobljima (NN br. 19/98 i 50/12) i članka 34. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u šumi i Tinjan br.7/99), Uprava groblja donosi sljedeću
 
                        O D L U K U
O PRAVILIMA PONAŠANJA NA GROBLJU
 
Članak 1.
                Ovom Odlukom utvrđuju se pravila ponašanja na grobljima Tinjan, Kringa, Muntrilj radi nesmetanog i kontinuiranog obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i obavljanja pogrebničke djelatnosti.
 
Članak 2.
                Posjetitelji groblja, dužni su se ponašati na groblju kako to odgovara mjestu i dužnom poštovanju prema umrlima.
 
Članak 3.
                Na grobljima iz članka 1 ove Odluke zabranjeno je:
1. obavljanje ukopa bez pisane suglasnosti upravitelja groblja,
2. korištenje mrtvačnice (kapelice)  bez pisane suglasnosti upravitelja groblja,
3. izvođenje radova na groblju bez pisane suglasnosti upravitelja groblja,
4. bacanje otpada,
5. oštećivanje i uništavanje inventara,
6. pušenje u prostorijama mrtvačnice,
7. stvaranje buke koja narušava mir i spokoj.
 
Članak 4.
                Korisnici groblja dužni su najkasnije jedan (1) dan prije obavljanja ukopa zatražiti pisanu suglasnost za ukop te dostaviti podatke o umrloj osobi radi evidencije. 
 
Članak 5.
                Korisnici groblja dužni su najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za ishodovanje suglasnosti za ukop imati otkupljeno grobno mjesto na trajno korištenje.
 
Članak 6.
                Nakon obavljenog ukopa korisnik (članovi obitelji ili pogrebnik) je dužan prostorije i okoliš mrtvačnice ostaviti urednim i čistim, a otpad je potrebito odložiti u spremnike za otpad smještenih uz groblje u protivnom će Uprava groblja obaviti čišćenje o trošak korisnika.
                Pri izlasku iz mrtvačnice obvezatno je zaključati ulazna vrata i vrata sanitarija, a ključeve predati Upravi groblja.
                Kada se istovremeno dogode dva smrtna slučaja korisnici su se dužni dogovoriti o zajedničkom korištenju mrtvačnice.
 
               
Članak 7.
                Za sve radove na groblju potrebna je suglasnost Uprave groblja. Radovi se mogu obavljati samo u radne dane i u vrijeme koje odredi Uprava groblja, ali nikako tijekom ukopa. Radovi se moraju obavljati na način da se očuva potpuni red i mir na groblju.
                Izvođačima radova koji postupaju suprotno st. 1. I 2. ove Odluke Uprava groblja će bezuvjetno zabraniti daljnji rad na grobljima.
                Izvođači radova iz ovog članka odgovaraju za štetu i oštećenja nastala na susjednim grobnim mjestima i predmetima.
 
Članak 8.
                U zimskim uvjetima, pri niskim temperaturama, Uprava groblja može donijeti odluku o zatvaranju vode na grobljima.
 
Članak 9.
                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnim pločama groblja Tinjan, Kringa, Muntrilj i na web stranici Općine Tinjan.
 
Tinjan; 28.04.2017. godine
 
 
UPRAVA GROBLJADimnjačarska služba

Ovlašteni dimnjačar-koncesionar kontrolira, čisti i održava sve dimovodne objekte na području Općine Tinjan sukladno dodijeljenoj koncesiji.
Dimnjačarske poslove na području Općine Tinjan obavlja isključivo ovlašteni dimnjačar – koncesionar:

Dimnjačar DOKA
mob: 091 245 1115
E-mail: zknezevic1@hotmail.comKontejner za tekstil

Promjenom godišnjih doba, uobičajeno slijede velika pospremanja sezonske odjeće i obuće, gdje se gotovo svi nađemo u situaciji da imamo višak odjeće i obuće koje više ne koristimo, a ista je još uvijek dobre kvalitete. Uvijek možemo neiskorištenu odjeću i obuću te ostali kućni tekstil pokloniti ili proslijediti nekome kome će biti od koristi, umjesto da sve to bacimo.

Stanovništvo ne bi trebalo bacati odjeću i obuću te ostali tekstil i kućni tekstil, već bi iste trebalo odlagati u specijalizirane žute/smeđe  kontejnere koji su označeni za odlaganje, odnosno recikliranje tekstila.

Ovim putem obavještavamo građane da je postavljen specijaliziran žuto/smeđi  kontejner u Tinjanu kod zgrade Općine.