Obavijest vinogradarima- vrijeme je za 2. tretiranje američkog cvrčka!!!

 

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” kojeg dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu. Osim vizualnog pregleda vinove loze koje je započelo 17.05.2017., od 28.06.2017. postavljene su i žute ploče. Nakon što je obavljeno 1. tretiranje (objava je bila 12.06.2017.) u redovitim tjednim pregledima nije zabilježena prisutnost američkog cvrčka na niti jednom lokalitetu koji se prati. U grafu 1. i 2. prikazani su rezultati praćenja po lokalitetima i datumima do 12.07.2017. Prva pojava odraslih jedinki američkog cvrčka je u vinogradima na području Rovinja i Umaga zabilježena 11.07. i 12.07.2017. na žutim pločama. Ovo je potvrda da je prema naredbi Ministarstva poljoprivrede potrebno provesti 2. tretiranje insekticidima u svim demarkiranim područjima (zaražena i sigurnosna) područja (NN 46/2017, NN 51/2017). Tretiranje trebaju vinogradari provesti kolektivno na području općina kako bi se maksimalno smanjila brojnost američkog cvrčka koji prenosi zlatnu žuticu, jer u protivnom će se iz netretiranih vinograda američki cvrčak širiti, obzirom da je trenutno prisutan odrasli oblik koji leti. Svi oni koji nisu još proveli drugo tretiranje po naredbi je obvezno da to naprave. NAPOMENA: Budući da se američki cvrčak većinom zadržava na donjim dijelovima trsa, potrebno je da škropivo dobro zahvatiti čitav trs kako bi se postigao maksimalan učinak, naročito ako se koriste insekticidi s kontaktnim djelovanjem. Pripravke koristiti prema uputama proizvođača i obvezno voditi evidenciju zaštite.

Poštovani,

 

Istarska županija nastavlja i ove godine poticanje poduzetništva sufinanciranjem dijela kamata na kredite za nove investicije i trajna obrtna sredstva, u suradnji sa poslovnim bankama IKB Umag d.d., RBA d.d., PBZ d.d. i ERSTE BANK d.d.

 

Kreditni program „Poduzetnik Istarska županija 2017.“ će operativno provoditi Istarska razvojna agencija IDA d.o.o., na čijim je internetskim stranicama objavljen Oglas i potrebni obrasci.

 

http://www.ida.hr/index.php?id=607

 

 

S poštovanjem!

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

 

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra 
poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15
( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i 
jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, 
u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio  na snagu  15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose 
Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo 
poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju
od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno
zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora
o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

 

Naputak možete pročitati  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1205.html


Obrazac zahtjeva možete preuzeti  http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

 TKM  d.o.o.
Tinjan 2, 52444 Tinjan
UPRAVA GROBLJA
 
Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o grobljima (NN br. 19/98 i 50/12) i članka 34. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u šumi i Tinjan br.7/99), Uprava groblja donosi sljedeću
 
                        O D L U K U
O PRAVILIMA PONAŠANJA NA GROBLJU
 
Članak 1.
                Ovom Odlukom utvrđuju se pravila ponašanja na grobljima Tinjan, Kringa, Muntrilj radi nesmetanog i kontinuiranog obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i obavljanja pogrebničke djelatnosti.
 
Članak 2.
                Posjetitelji groblja, dužni su se ponašati na groblju kako to odgovara mjestu i dužnom poštovanju prema umrlima.
 
Članak 3.
                Na grobljima iz članka 1 ove Odluke zabranjeno je:
1. obavljanje ukopa bez pisane suglasnosti upravitelja groblja,
2. korištenje mrtvačnice (kapelice)  bez pisane suglasnosti upravitelja groblja,
3. izvođenje radova na groblju bez pisane suglasnosti upravitelja groblja,
4. bacanje otpada,
5. oštećivanje i uništavanje inventara,
6. pušenje u prostorijama mrtvačnice,
7. stvaranje buke koja narušava mir i spokoj.
 
Članak 4.
                Korisnici groblja dužni su najkasnije jedan (1) dan prije obavljanja ukopa zatražiti pisanu suglasnost za ukop te dostaviti podatke o umrloj osobi radi evidencije. 
 
Članak 5.
                Korisnici groblja dužni su najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za ishodovanje suglasnosti za ukop imati otkupljeno grobno mjesto na trajno korištenje.
 
Članak 6.
                Nakon obavljenog ukopa korisnik (članovi obitelji ili pogrebnik) je dužan prostorije i okoliš mrtvačnice ostaviti urednim i čistim, a otpad je potrebito odložiti u spremnike za otpad smještenih uz groblje u protivnom će Uprava groblja obaviti čišćenje o trošak korisnika.
                Pri izlasku iz mrtvačnice obvezatno je zaključati ulazna vrata i vrata sanitarija, a ključeve predati Upravi groblja.
                Kada se istovremeno dogode dva smrtna slučaja korisnici su se dužni dogovoriti o zajedničkom korištenju mrtvačnice.
 
               
Članak 7.
                Za sve radove na groblju potrebna je suglasnost Uprave groblja. Radovi se mogu obavljati samo u radne dane i u vrijeme koje odredi Uprava groblja, ali nikako tijekom ukopa. Radovi se moraju obavljati na način da se očuva potpuni red i mir na groblju.
                Izvođačima radova koji postupaju suprotno st. 1. I 2. ove Odluke Uprava groblja će bezuvjetno zabraniti daljnji rad na grobljima.
                Izvođači radova iz ovog članka odgovaraju za štetu i oštećenja nastala na susjednim grobnim mjestima i predmetima.
 
Članak 8.
                U zimskim uvjetima, pri niskim temperaturama, Uprava groblja može donijeti odluku o zatvaranju vode na grobljima.
 
Članak 9.
                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnim pločama groblja Tinjan, Kringa, Muntrilj i na web stranici Općine Tinjan.
 
Tinjan; 28.04.2017. godine
 
 
UPRAVA GROBLJADimnjačarska služba

Ovlašteni dimnjačar-koncesionar kontrolira, čisti i održava sve dimovodne objekte na području Općine Tinjan sukladno dodijeljenoj koncesiji.
Dimnjačarske poslove na području Općine Tinjan obavlja isključivo ovlašteni dimnjačar – koncesionar:

Dimnjačar DOKA
mob: 091 245 1115
E-mail: zknezevic1@hotmail.comKontejner za tekstil

Promjenom godišnjih doba, uobičajeno slijede velika pospremanja sezonske odjeće i obuće, gdje se gotovo svi nađemo u situaciji da imamo višak odjeće i obuće koje više ne koristimo, a ista je još uvijek dobre kvalitete. Uvijek možemo neiskorištenu odjeću i obuću te ostali kućni tekstil pokloniti ili proslijediti nekome kome će biti od koristi, umjesto da sve to bacimo.

Stanovništvo ne bi trebalo bacati odjeću i obuću te ostali tekstil i kućni tekstil, već bi iste trebalo odlagati u specijalizirane žute/smeđe  kontejnere koji su označeni za odlaganje, odnosno recikliranje tekstila.

Ovim putem obavještavamo građane da je postavljen specijaliziran žuto/smeđi  kontejner u Tinjanu kod zgrade Općine.