24. sjednica Općinskog vijeća Općine Tinjan- srijeda 28. veljače 2024.godine u 18:30 sati u Općinskoj vijećnici

26. veljača 2024. - kategorija: Općina

tinjan1.png

Na temelju članka 20. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' 04/17-pročišćeni tekst, 3/20, 3/21, 2/22) i članka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' 04/17, 3/21) saziva se 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Tinjan za srijedu 28. veljače 2024.godine u 18:30 sati  u Općinskoj vijećnici Općine Tinjan.

Za rad sjednice predlažem sljedeći: Dnevni red

 1. Izvještaj općinskog načelnika i pitanja vijećnika 
 2. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
 3. Izvještaj trgovačkog društva TKM d.o.o. za 2023.godinu
 4. Odluka o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu TKM d.o.o.
 5. Izvještaj komunalnog redara za 2023.godinu
 6. Izvješće za pruženu socijalnu uslugu Pomoć u kući za 2023.godinu
 7. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan za 2023. godinu
 8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području OpćineTinjan za 2024. godinu
 9. Odluka o agrotehničkim mjerama
 10. Zahtjev k.č.9254 i k.č.21/2 obje k.o.Tinjan
 11. Zahtjev k.č.20/2 zgr. k.o.Tinjan
 12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u k.o.Kringa
 13. Privremeno korištenje poslovnih prostora Općine Tinjan – iskaz interesa - rasprava
 14. Razno

Napomena:  Molim da pravovremeno pošaljete obavijest o eventualnoj spriječenosti dolaska na sjednicu 

KLASA: 024-02/24-01/01

URBROJ: 2163-37-02/02-24-1

Tinjan, 20.02.2024. godine            

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Igor Antolović, v.r.